กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรักษิณา กิจรักษ์
ครู คศ.1

เบญจวรรณ หลวงสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1