กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคนองเมฆ สุทธศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายภัทรวุธ พ้นภัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2