กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพนมกร กองแสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิเชียร มอญแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกนิษฐา มาไกล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2