คณะผู้บริหาร

นายโยธิน สิทธิประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบัวจันทร์ ซาวล้อม
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด