Logbook + PLC
ไฟล์ Logbook (ตัวอย่างของครูพนมกร)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.64 MB
PLC ครั้งที่ 1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (2 ชั่วโมง) -ไฟล์ส่วนกลาง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
PLC ครั้งที่ 1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (2 ชั่วโมง) -ไฟล์ส่วนตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
PLC การพัฒนาแบบฝึกการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) เรื่อง การบวกแบบทดจุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.41 KB