เผยแพร่ผลงานของครู
GoogleDrive ของโรงเรียน
GoogleDrive ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (ที่เก็บไฟล์ส่วนกลาง)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายบรรจบ ไชยอาม
นางสาวกาญจนา คำดี
นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายพนมกร  กองแสง  --> เวทคณิต / ...
นายวิเชียร  มอญแก้ว
นางกนิษฐา มาไกล
นางสาวอรุณนี บุญตั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
นางศรีธร สิมณี
นางพรรณี ทรายหมอ
นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล .

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายคะนองเมฆ สุทธศิลป์
นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
นายภัทรวุธ พ้นภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
นายปริญญา บุญมาศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
นายฤทธิพงษ์ มหายศ
นางสาวไพรวัลย์ คำลือ
นางรุ้งลาวัลย์ อยู่ดี
นางสาวสุจินต์ สุถาวร
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
นางรักษิณา กิจรักษ์
นางสาวเบญจวรรณ หลวงสุวรรณ
นางสาวศิริยา สมบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกาญจนา ยะใจมั่น
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
นายอภิชาติ นาเมืองรักษ์
นางสาวปิยะพร พิชญ์ภัทรกุล
นางปอลิน วงศ์ใหญ่
นายฤทธิพงษ์ มหายศ
สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
ปฐมวัย
นางจันทร์ดี คำสัจ
ว่าที่ ร.ต.หญิงลานนา รักงาม
นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ
นางสมทรง มาลา
บุคลากรทางการศึกษา
นายดณุพล จอมคำ
นางสุรินพรรณ ก๋าใจคำ
นายกริช อึ้งอภิธรรม
นายศุภกร รวดเร็ว
นางสุศรี ธงลอย