อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
           อัตลักษณ์
           โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
           เอกลักษณ์
           นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้