เป้าหมาย/กลยุทธ์
เป้าหมาย / กลยุทธ์
           เป้าหมาย        
          - ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิที่ดีงามและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          - ผู้เรียนทุกคนรู้จักใช้หลักธรรม ความมีเหตุผล แสวงหาความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          - ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในค่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ
          - ผู้เรียนทุกคนรู้จักเอาตัวรอดปลอดภัยจากสิ่งเสพติด และภัยมืดทั้งปวง
          - ผู้เรียนทุกคนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสม พอเพียง
          - ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการอย่างเหมาะสม

           กลยุทธ์
           1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
                1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                1.2  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
                1.3  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
           2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
                2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
                2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
                2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
                2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
           3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ ที่หลากหลาย
                3.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
           4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
                4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
                4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
           5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
                5.1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
           6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
                6.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
                6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน