วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
           วิสัยทัศน์
          ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีนิสัยรักการอ่าน มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และภัยมืดทั้งปวง นำเทคโนโลยี มีความทัดเทียมทางวิชาการ

           พันธกิจ
         - พัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          - พัฒนา ส่งเสริม ผู้เรียนในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
          - พัฒนา ส่งเสริม ผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
          - พัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด
          - พัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงและมีคุณภาพ
          - พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้ทัดเทียมทางวิชาการ