ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
            โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57130  โทรศัพท์ 053-731766  จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2504 นับรวมถึงปีการศึกษา 2560  เป็นเวลา 56 ปี
          ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
                   ทิศเหนือ             จรดกับ  ถนนซอย 2 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
                   ทิศใต้                 จรดกับ  ถนนซอย 3 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
                   ทิศตะวันออก       จรดกับ  หมู่บ้านป่าเหมือดสันติสุข
                   ทิศตะวันตก         จรดกับ  ถนนพหลโยธิน  
          ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย
                   บ้านป่ายางใหม่              หมู่ 4  ตำบลเวียงพางคำ
                   บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ     หมู่ 5  ตำบลเวียงพางคำ
                   บ้านป่าเหมือดสันติสุข     หมู่ 8  ตำบลเวียงพางคำ
                   บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ  หมู่ 9  ตำบลเวียงพางคำ
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้  เดิมชุมชนบ้านป่าเหมือดแห่งนี้  มีสภาพเป็นป่ารกร้าง  มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า  “ต้นเหมือด” ขึ้นอยู่รวมกับไม้อื่นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนได้อพยพโยกย้ายจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก
          อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียน  บ้านป่าเหมือด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถม ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรอบ  4  ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 640  คน  และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย  ปีการศึกษาละ 650  คน
          ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็น  หน่วยงานทางการศึกษา   ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษากำหนด  เป็นคนดีมีคุณธรรมตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการคือ มีความรักชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีจิตสาธารณะ

สภาพทั่วไป
          โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  หมู่ 8  ตำบล เวียงพางคำ  อำเภอ แม่สาย    จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบเขตบริการในพื้นที่ หมู่ 4,5,8,9 ตำบล เวียงพางคำ  มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านป่ายางใหม่  บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ  บ้านป่าเหมือดสันติสุข  บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ รวมมีพื้นที่เขตบริการ 15 ตารางกิโลเมตร ลักษะทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  ข้อมูล ประชากรในตำบล  11,589 คน แยกเป็นหมู่บ้านแสดงตามตาราง ดังนี้
 
ตารางที่  1   จำนวนประชากรชาย และประชากรหญิงในเขตพื้นที่บริการ จำแนกตามหมู่บ้าน
หมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม (คน)
บ้านป่ายางใหม่ 746 796 1,542
บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 630 617 1,247
บ้านป่าเหมือดสันติสุข 596 681 1,277
บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ 924 1,013 1,937


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.12 KB